محدوده قیمت
68000تومان تومان
محدوده وزن
30 گرم گرم