محدوده قیمت
1300000تومان تومان
محدوده وزن
1100 گرم گرم