بدست آوردن سایز واقعی پا

برای تعین سایز پا در خانه
میتوانید با استفاده از یک خط کش به راحتی ،سایزبندی پای خود را تعیین نمایید.