رزین رز

همکاران Gillette با Formlabs به مفهوم خلبان برای دستبند سفارشی چاپ 3D Razor